Week 6: Normans and the End of Old English

Advertisements

Readings in Old English

Fæder ūre þū þe eart on heofonum; sī þīn nama ġehālgod, tōbecume þīn rīċe, ġewurþe ðīn willa, on eorðan swā swā on heofonum. Ūrne ġedæġhwāmlīcan hlāf syle ūs tō dæġ, and forgyf ūs ūre gyltas, swā swā wē forgyfað ūrum gyltendum, and ne ġelǣd þū ūs on costnunge, ac ālȳs ūs of yfele. Sōþlīċe.

Our Father who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our offenses, as we forgive our offenders, and lead us not to temptation, but free us from evil. Truly.